มารยาทบนรถบัส

มารยาทในรถโดยสาร

 • กรุณารัดเข็มขัดนิรภัยเมื่ออยู่บนที่นั่ง
 • ที่นั่งในรถโดยสารนี้เป็นที่นั่งจอง กรุณานั่งตามหมายเลขที่ท่านจองไว้ (ยกเว้นบางสาย)
 • กรุณาระวังผู้โดยสารที่อยู่ข้างหลังเมื่อท่านจะปรับเอนที่นั่ง
 • กรุณางดส่งเสียงรบกวนผู้โดยสารที่กำลังนอนบนรถ
Figure
 • กรุณางดจองที่นั่งโดยการวางสัมภาระ
 • กรุณางดใช้โทรศัพท์มือถือภายในรถ โดยให้ตั้งค่าในโหมดเงียบ
 • กรุณางดสูบบุหรี่ภายในรถโดยสาร

Figure
 • ณ จุดจอดแวะพัก ถ้าท่านผู้โดยสารลงจากรถ กรุณากลับมาที่รถภายในเวลาที่กำหนด
Figure

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสัมภาระ

 • กรุณาตรวจสอบสัมภาระ (เช่น กระเป๋าหิ้ว เป้) ที่จัดเก็บภายในตู้ใต้ท้องรถให้แน่ใจว่าเป็นของท่าน
Figure
 • กรุณานำสิ่งของใกล้ตัว (เช่น สิ่งของมีค่า) เก็บไว้กับตัวท่านในขณะที่โดยสาร
 • ขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย (เช่น การสูญหาย การลักขโมย ความบุบสลาย) ของสัมภาระของท่านในตู้ใต้ท้องรถและภายในรถ